• کابل های دریایی

  کابل های دریایی

  کابل های دریایی علاوه بر ویژگی های کابل های معمولی بایستی قابلیت های مهم زیر را نیز داشته باشند.


  1- وزن آنها سبک تر باشد.

  2- تخلخل عایق و مواد پلیمری کابل کمتر بوده تا از انتقال رطوبت به ابتدای و انتهای کابل جلوگیری بعمل آید ( Non Hygroscopic)

  3- مقاومت بالایی در مواجه شدن با آب ( علی الخصوص آب شور) و همچنین روغن داشته باشد ( Water & Oil Resistance)


  Flame Retardant بوده و باعث انتشار حریق در کشتی نشوند.


  5- OHLS بوده تا در زمان آتش سوزی دود و گاز سمی از خود متصاعد نکنند.

  6- با توجه به فضاهای محدود کابل کشی در کشتی قابلیتهای انعطاف پذیری مقاومت بالای کشش طولی را داشته باشند (Flexible)

  7- با توجه به شرایط تعمیرات سخت در دریاها بایستی دارای تحمل مکانیکی خوبی باشند.

  8- مقاومت بالایی در برابر آسیبهای احتمالی از سوی جونده گان مثل موش داشته باشند (Anti Rodent)

  در زیر انواع این نوع کابل همراه با کاتالوگ آنها ارایه گردیده است:

  SHORE POWER CABLE

  XLFMKK 250v

  LFMKK 250v

  LMKK 500v

  FLAT MARINE MYY

  MYCY

  MYY

  FMGCG

  (MGCG – MGCG (EMC

  MGG

  FMGCH-FFR

  MGCH-FFR

  MGH-FFR

  FMGCCH

  FMGCH

  MGH

  FM2XCCH

  (MGCH – MGCH (EMC

  FM2XCH-FFR

  M2XCH-FFR

  M2XH-FFR

  FM2XCH

  (M2XCH – M2XCH (EMC

  M2XH

  FM2XCCY-FR

  FM2XCY-FR

  M2XCY-FR

  M2X

  M2XY-FR